جمعه 29 تیر 1403

اساسنامه

اساسنامه انجمن در 4 فصل، 41 ماده و 42 تبصره در تاریخ 1393/07/08 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان مقاطع برنجی رسیده است.

فصل بندی و عناوین اساسنامه (فهرست):

ماده ۱: هدف
ماده ۲: نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی
ماده ۳: حقوق و وظایف اساسی انجمن صنفی

ماده ۴: نوع و شرایط عضویت
ماده ۵: موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی
ماده ۶: منابع مالی انجمن صنفی
ماده ۷: حق عضویت
ماده ۸: تعلیق عضویت

ماده ۹: ارکان انجمن صنفی
ماده ۱۰: مجمع عمومی
ماده ۱۱: شرایط رسمیت مجمع عمومی
ماده ۱۲: وظایف و اختیارات مجمع عمومی
ماده ۱۳: مجمع عمومی فوق العاده
ماده ۱۴: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
ماده ۱۵: رای گیری هیات رئیسه
ماده ۱۶: اعتراض به رای گیری
ماده ۱۷: هیات مدیره
ماده ۱۸: رئیس و نایب رئیس، خزانه دار و دبیر
ماده ۱۹: جلسات عادی
ماده ۲۰: افتتاح حساب
ماده ۲۱: صاحبان امضا
ماده ۲۲: نقش اعضای علی البدل
ماده ۲۳: تجدید انتخابات
ماده ۲۴: سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره
ماده ۲۵: وظایف رئیس هیأت مدیره
ماده ۲۶: دبیرخانه انجمن
ماده ۲۷: وظایف دبیر
ماده ۲۸: وظایف و اختیارات خزانه دار
ماده ۲۹: بازرسان انجمن
ماده ۳۰: وظایف و اختیارات بازرسان

ماده ۳۱: شرایط کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان
ماده ۳۲: آموزش اعضا
ماده ۳۳: اعضای هیأت داوری
ماده ۳۴: مهر انجمن
ماده ۳۵: همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی
ماده ۳۶: انحلال انجمن
ماده ۳۷: تجدید انتخابات هیأت مدیره
ماده ۳۸: هیات تصفیه
ماده ۳۹: ابهام در اجرای مقررات اسانامه
ماده ۴۰: تغییر در مفاد اساسنامه
ماده ۴۱: در خصوص مهلت های مندرج در اساسنامه

تمامی حقوق برای وبسایت انجمن محفوظ میباشد