جمعه 29 تیر 1403

هیئت مدیره و مسئولین

هیات مدیره و مسئولین:
اعضای هیأت مدیره و مسئولین انجمن ملی صنفی کارفرمائی تولید کنندگان مقاطع برنجی ایران:

اعضای هیأت مدیره:
آقای علی هوشمند؛ رئیس هیات مدیره
آقای سیاوش قشونی؛ نایب رئیس هیات مدیره
آقای مجید سیفان؛ عضو هیات مدیره
آقای مجید سعیدی؛ عضو هیات مدیره
آقای مهندس احمد ناصری؛ عضو هیات مدیره
آقای حسین سیفان پور؛ بازرس اصلی

دبیر انجمن:
خانم میترا فتحی زمانی

تمامی حقوق برای وبسایت انجمن محفوظ میباشد