شنبه 26 خرداد 1403

حقوق و وظایف انجمن

حقوق و وظایف اساسی انجمن در خصوص جامعه و اعضای آن بشرح زیر می باشد:

 1. ایجاد همبستگی و ارتباط میان شرکتهای عضو جهت ارتقای دانش و تکنولوژی
 2. کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
 3. ارائه و بررسی کیفی و تائید خدمات آموزشی و مشاوره ای علمی – صنعتی برای شرکتهای عضو
 4. همکاری مستمر با موسسات ملی و بین المللی
 5. ایجاد نظام طبقه بندی شرکتهای عضو و تهیه فهرست بهای سالانه واحد خدمات
 6. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها
 7. برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها
 8. حفظ حقوق قانونی و روابط اعضاء انجمن با صاحبان کار و مقامات رسمی کشور در جهت حل اختلاف بین طرفین
 9. ملزم نمودن کلیه اعضاء انجمن به مراعات اصول فنی و استانداردهای تدوین شده و قواعد صحیح و تعهدات خود در مورد پیمانها و قراردادهای منعقده در داخل و خارج از کشور
 10. کوشش در ارتقای ظرفیت، انتقال و نوآوری تکنولوژیک
 11. همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و اشخاص ذیعلاقه در پیشبرد تخصصهای موضوع فعالیت اعضاء در کشور
 12. انتشار مقالات، نشریات در زمینه صنعت و مدیریت در چهارچوب قوانین و مقررات با کسب مجوز از مسئولین ذیربط
 13. همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی ( اعتبار، مصرف، مسکن ) وصندوق تعاون به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر
 14. قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها
 15. عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها، انجمن ها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
 16. دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه اعضا
 17. حضور در مراجع و مجامع قانونی و تصمیم گیرنده بعنوان نماینده اعضاء
 18. کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی، به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن
 19. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام انجمن صنفی و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد
 20. انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی
 21. پیوستن به انجمنهای صنفی همگن به منظور تشکیل کانون مرتبط یا عضویت در کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمنهای صنفی پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی

تمامی حقوق برای وبسایت انجمن محفوظ میباشد