چهارشنبه 2 خرداد 1403
namedateprice
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/01/2453000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/01/2553000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/01/2653000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/01/2753000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/01/2853000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/01/3053000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/01/3153000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/0153000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/0253000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/0353000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/0453000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/0653000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/0753000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/0853000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/0953000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/1053000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/1153000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/1353000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/1453000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/1553000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/1653000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/1753000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/1853000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/1953500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/2053500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/2253500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/2353500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/2454000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/2554000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/2754000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/2854000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/2954500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/3055000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/02/3156000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/0157000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/0357000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/0657000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/0757500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/0857500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/1057500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/1158500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/1258500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/1359000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/1760500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/1860500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/1961500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/2062500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/2164000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/2264500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/2464500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/2565500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/2766000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/2767000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/2967000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/03/3168500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/0170500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/0271500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/0371500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/0472500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/0571500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/0771500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/0872500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/0972500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/1072500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/1172000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/1272000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/1473000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/1574000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/1676000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/1776000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/1876500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/1979000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/2182000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/2283500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/2487000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/2587500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/2688000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/2890000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/2994000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/3092000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/04/3188500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/0186000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/0286000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/0486000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/0589000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/0688000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/0787500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/0888000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/0988000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/1188000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/1288000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/1388000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/1487500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/1587500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/1687500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/1987000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/2085000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/2185500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/2284500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/2384500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/2584000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/2684000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/2785000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/2886000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/05/2986500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/0186500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/0286500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/0487000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/0588500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/0688500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/1092500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/1194500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/1294500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/1396500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/1597500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/1699000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/1799000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/1899500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/18101000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/19101000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/20101500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/22102500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/22104000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/23106000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/24106500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/25106500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/26106500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/27107000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/29107000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/30107000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/06/31107000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/01107500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/02108000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/03108000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/05110000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/06110500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/07112000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/08112500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/09112500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/10113000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/12112000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/13112000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/14112000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/15112000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/16112000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/19115000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/20116500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/21117500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/22118000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/23120000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/24120500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/27121500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/28121500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/29120000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/07/30118500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/01120000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/03120000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/05119500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/06120000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/07120000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/08119500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/10119500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/11118500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/12118000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/14120000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/14117000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/19115500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/20116000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/21116000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/22116000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/24116000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/25114500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/27114000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/28113500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/08/29114000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/01114500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/02114500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/03115000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/04114000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/05113500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/06113000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/08114000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/09113500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/10114000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/11114000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/12114500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/13114500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/15115000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/16116500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/17119000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/18120500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/19122000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/22125000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/23125000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/24125000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/25125500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/26124500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/27125000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/29125500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/09/30125000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/01124500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/02124000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/03124000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/04123500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/06124000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/07123000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/08123000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/09122500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/10122500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/13122000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/14121500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/15122500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/16122500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/17123500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/18123000
سفاله نامرغوب1399/01/2451600
سفاله نامرغوب1399/01/2551600
سفاله نامرغوب1399/01/2651600
سفاله نامرغوب1399/01/2751600
سفاله نامرغوب1399/01/2851600
سفاله نامرغوب1399/01/3051600
سفاله نامرغوب1399/01/3151600
سفاله نامرغوب1399/02/0151600
سفاله نامرغوب1399/02/0251600
سفاله نامرغوب1399/02/0351600
سفاله نامرغوب1399/02/0451600
سفاله نامرغوب1399/02/0651600
سفاله نامرغوب1399/02/0751600
سفاله نامرغوب1399/02/0851000
سفاله نامرغوب1399/02/0951000
سفاله نامرغوب1399/02/1051000
سفاله نامرغوب1399/02/1151000
سفاله نامرغوب1399/02/1351000
سفاله نامرغوب1399/02/1451000
سفاله نامرغوب1399/02/1551000
سفاله نامرغوب1399/02/1651000
سفاله نامرغوب1399/02/1751000
سفاله نامرغوب1399/02/1851000
سفاله نامرغوب1399/02/1951300
سفاله نامرغوب1399/02/2051300
سفاله نامرغوب1399/02/2251300
سفاله نامرغوب1399/02/2351300
سفاله نامرغوب1399/02/2451900
سفاله نامرغوب1399/02/2551900
سفاله نامرغوب1399/02/2751900
سفاله نامرغوب1399/02/2851900
سفاله نامرغوب1399/02/2952350
سفاله نامرغوب1399/02/3052600
سفاله نامرغوب1399/02/3153900
سفاله نامرغوب1399/03/0154600
سفاله نامرغوب1399/03/0354600
سفاله نامرغوب1399/03/0654600
سفاله نامرغوب1399/03/0754800
سفاله نامرغوب1399/03/0854800
سفاله نامرغوب1399/03/1054800
سفاله نامرغوب1399/03/1155800
سفاله نامرغوب1399/03/1255800
سفاله نامرغوب1399/03/1356100
سفاله نامرغوب1399/03/1757500
سفاله نامرغوب1399/03/1857500
سفاله نامرغوب1399/03/1958400
سفاله نامرغوب1399/03/2059000
سفاله نامرغوب1399/03/2161600
سفاله نامرغوب1399/03/2262050
سفاله نامرغوب1399/03/2462050
سفاله نامرغوب1399/03/2562950
سفاله نامرغوب1399/03/2763400
سفاله نامرغوب1399/03/2763800
سفاله نامرغوب1399/03/2963800
سفاله نامرغوب1399/03/3164300
سفاله نامرغوب1399/04/0167400
سفاله نامرغوب1399/04/0268800
سفاله نامرغوب1399/04/0368800
سفاله نامرغوب1399/04/0469800
سفاله نامرغوب1399/04/0568800
سفاله نامرغوب1399/04/0768800
سفاله نامرغوب1399/04/0869800
سفاله نامرغوب1399/04/0969800
سفاله نامرغوب1399/04/1069800
سفاله نامرغوب1399/04/1169300
سفاله نامرغوب1399/04/1269300
سفاله نامرغوب1399/04/1470250
سفاله نامرغوب1399/04/1571250
سفاله نامرغوب1399/04/1673150
سفاله نامرغوب1399/04/1773150
سفاله نامرغوب1399/04/1873650
سفاله نامرغوب1399/04/1976050
سفاله نامرغوب1399/04/2178900
سفاله نامرغوب1399/04/2280350
سفاله نامرغوب1399/04/2483750
سفاله نامرغوب1399/04/2574200
سفاله نامرغوب1399/04/2684700
سفاله نامرغوب1399/04/2886600
سفاله نامرغوب1399/04/2990500
سفاله نامرغوب1399/04/3088500
سفاله نامرغوب1399/04/3185200
سفاله نامرغوب1399/05/0182750
سفاله نامرغوب1399/05/0282750
سفاله نامرغوب1399/05/0482750
سفاله نامرغوب1399/05/0585650
سفاله نامرغوب1399/05/0684700
سفاله نامرغوب1399/05/0784200
سفاله نامرغوب1399/05/0884700
سفاله نامرغوب1399/05/0984700
سفاله نامرغوب1399/05/1184700
سفاله نامرغوب1399/05/1284700
سفاله نامرغوب1399/05/1384700
سفاله نامرغوب1399/05/1484200
سفاله نامرغوب1399/05/1584200
سفاله نامرغوب1399/05/1684200
سفاله نامرغوب1399/05/1983750
سفاله نامرغوب1399/05/2081800
سفاله نامرغوب1399/05/2182300
سفاله نامرغوب1399/05/2281350
سفاله نامرغوب1399/05/2381350
سفاله نامرغوب1399/05/2580850
سفاله نامرغوب1399/05/2680850
سفاله نامرغوب1399/05/2781800
سفاله نامرغوب1399/05/2882750
سفاله نامرغوب1399/05/2983250
سفاله نامرغوب1399/06/0183250
سفاله نامرغوب1399/06/0283250
سفاله نامرغوب1399/06/0483750
سفاله نامرغوب1399/06/0585200
سفاله نامرغوب1399/06/0685200
سفاله نامرغوب1399/06/1089000
سفاله نامرغوب1399/06/1190950
سفاله نامرغوب1399/06/1290950
سفاله نامرغوب1399/06/1392900
سفاله نامرغوب1399/06/1593850
سفاله نامرغوب1399/06/1695300
سفاله نامرغوب1399/06/1795300
سفاله نامرغوب1399/06/1895750
سفاله نامرغوب1399/06/1897200
سفاله نامرغوب1399/06/1997200
سفاله نامرغوب1399/06/2097700
سفاله نامرغوب1399/06/2298650
سفاله نامرغوب1399/06/22101000
سفاله نامرغوب1399/06/23102000
سفاله نامرغوب1399/06/24102500
سفاله نامرغوب1399/06/25102500
سفاله نامرغوب1399/06/26102500
سفاله نامرغوب1399/06/27103000
سفاله نامرغوب1399/06/29103000
سفاله نامرغوب1399/06/30103000
سفاله نامرغوب1399/06/31103000
سفاله نامرغوب1399/07/01103450
سفاله نامرغوب1399/07/02103950
سفاله نامرغوب1399/07/03103950
سفاله نامرغوب1399/07/05105850
سفاله نامرغوب1399/07/06106350
سفاله نامرغوب1399/07/07107800
سفاله نامرغوب1399/07/08108300
سفاله نامرغوب1399/07/09108300
سفاله نامرغوب1399/07/10108750
سفاله نامرغوب1399/07/12107800
سفاله نامرغوب1399/07/13107800
سفاله نامرغوب1399/07/14107800
سفاله نامرغوب1399/07/15107800
سفاله نامرغوب1399/07/16107800
سفاله نامرغوب1399/07/19110700
سفاله نامرغوب1399/07/20112100
سفاله نامرغوب1399/07/21113100
سفاله نامرغوب1399/07/22113550
سفاله نامرغوب1399/07/23115500
سفاله نامرغوب1399/07/24116000
سفاله نامرغوب1399/07/27116950
سفاله نامرغوب1399/07/28116950
سفاله نامرغوب1399/07/29115500
سفاله نامرغوب1399/07/30114050
سفاله نامرغوب1399/08/01115500
سفاله نامرغوب1399/08/03115500
سفاله نامرغوب1399/08/05115000
سفاله نامرغوب1399/08/06115500
سفاله نامرغوب1399/08/07115500
سفاله نامرغوب1399/08/08115000
سفاله نامرغوب1399/08/10115000
سفاله نامرغوب1399/08/11114050
سفاله نامرغوب1399/08/12113400
سفاله نامرغوب1399/08/14115500
سفاله نامرغوب1399/08/14112600
سفاله نامرغوب1399/08/19111200
سفاله نامرغوب1399/08/20111700
سفاله نامرغوب1399/08/21111700
سفاله نامرغوب1399/08/22111700
سفاله نامرغوب1399/08/24111700
سفاله نامرغوب1399/08/25110200
سفاله نامرغوب1399/08/27109700
سفاله نامرغوب1399/08/28109200
سفاله نامرغوب1399/08/29109700
سفاله نامرغوب1399/09/01110200
سفاله نامرغوب1399/09/02110200
سفاله نامرغوب1399/09/03110700
سفاله نامرغوب1399/09/04109700
سفاله نامرغوب1399/09/05109200
سفاله نامرغوب1399/09/06108800
سفاله نامرغوب1399/09/08109700
سفاله نامرغوب1399/09/09109200
سفاله نامرغوب1399/09/10109700
سفاله نامرغوب1399/09/11109700
سفاله نامرغوب1399/09/12110200
سفاله نامرغوب1399/09/13110200
سفاله نامرغوب1399/09/15110700
سفاله نامرغوب1399/09/16112100
سفاله نامرغوب1399/09/17114500
سفاله نامرغوب1399/09/18116000
سفاله نامرغوب1399/09/19117400
سفاله نامرغوب1399/09/22120500
سفاله نامرغوب1399/09/23120500
سفاله نامرغوب1399/09/24120500
سفاله نامرغوب1399/09/25120800
سفاله نامرغوب1399/09/26119800
سفاله نامرغوب1399/09/27120500
سفاله نامرغوب1399/09/29120800
سفاله نامرغوب1399/09/30120500
سفاله نامرغوب1399/10/01119800
سفاله نامرغوب1399/10/02119400
سفاله نامرغوب1399/10/03119400
سفاله نامرغوب1399/10/04118900
سفاله نامرغوب1399/10/06119400
سفاله نامرغوب1399/10/07118400
سفاله نامرغوب1399/10/08118400
سفاله نامرغوب1399/10/09117900
سفاله نامرغوب1399/10/10117900
سفاله نامرغوب1399/10/13117400
سفاله نامرغوب1399/10/14116900
سفاله نامرغوب1399/10/15117900
سفاله نامرغوب1399/10/16117900
سفاله نامرغوب1399/10/17118900
سفاله نامرغوب1399/10/18118400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/01/2449700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/01/2549700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/01/2649700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/01/2749700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/01/2849700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/01/3049700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/01/3149700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/0149700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/0249700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/0349700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/0449700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/0649700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/0749700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/0849500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/0949500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/1049500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/1149500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/1349500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/1449500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/1549500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/1649500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/1749500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/1849500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/1949700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/2049700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/2249700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/2349700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/2449850
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/2549850
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/2749850
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/2849850
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/2951100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/3051350
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/02/3152500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/0153500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/0353500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/0653500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/0753700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/0853700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/1053700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/1154850
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/1254850
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/1355100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/1756250
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/1856250
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/1957150
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/2057800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/2160000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/2260400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/2460400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/2561200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/2761600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/2762300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/2962300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/03/3163800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/0166100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/0267000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/0367000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/0468000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/0567000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/0767000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/0868000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/0968000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/1068000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/1167500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/1267500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/1468450
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/1568400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/1671250
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/1771250
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/1871750
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/1974050
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/2176900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/2278300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/2481550
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/2582050
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/2682500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/2884400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/2988150
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/3086250
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/04/3182950
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/0180650
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/0280650
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/0480650
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/0583450
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/0682500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/0782000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/0882500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/0982500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/1182500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/1282500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/1382500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/1482000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/1582000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/1682000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/1981550
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/2079700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/2180150
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/2279200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/2379200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/2578750
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/2678750
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/2779700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/2880600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/05/2981100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/0181100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/0281100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/0481550
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/0582950
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/0682950
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1086750
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1188600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1288600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1390500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1591400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1692800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1792800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1893300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1894700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/1994700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/2095150
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/2296100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/2297500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/2399350
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/2499850
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/2599850
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/2699850
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/27100300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/29100300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/30100300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/06/31100300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/01100800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/02101250
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/03101250
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/05103100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/06103600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/07105000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/08105450
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/09105450
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/10105950
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/12105000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/13105000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/14105000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/15105000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/16105000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/19107800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/20109200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/21110150
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/22110600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/23112500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/24112950
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/27113900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/28113900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/29112500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/07/30111100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/01112500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/03112500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/05112050
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/06112500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/07112500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/08112050
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/10112050
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/11111100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/12110600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/14112500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/14109700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/19108300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/20108800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/21108800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/22108800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/24108800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/25107300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/27107900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/28106400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/08/29106900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/01107300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/02107300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/03107800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/04106900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/05106400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/06105900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/08106900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/09106400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/10106900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/11106900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/12107300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/13107300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/15107800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/16109200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/17111600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/18113000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/19114400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/22117200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/23117200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/24117200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/25117700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/26116700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/27117200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/29117700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/09/30117200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/01116700
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/02116300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/03116300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/04115800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/06116300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/07115300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/08115300
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/09114800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/10114800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/13114400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/14113900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/15114800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/16114800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/17115800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/18115300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/20123000
سفاله نامرغوب1399/10/20118400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/20115300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/21122000
سفاله نامرغوب1399/10/21117400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/21114400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/22122000
سفاله نامرغوب1399/10/22117400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/22114400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/23122000
سفاله نامرغوب1399/10/23117400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/23114400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/24122000
سفاله نامرغوب1399/10/24117400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/24114400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/25121500
سفاله نامرغوب1399/10/25116900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/25113900
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/27120500
سفاله نامرغوب1399/10/27116000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/27113000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/29119500
سفاله نامرغوب1399/10/29115000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/29112000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/10/30118000
سفاله نامرغوب1399/10/30113600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/10/30110600
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/01117500
سفاله نامرغوب1399/11/01113100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/01110200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/02117500
سفاله نامرغوب1399/11/02113100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/02110200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/04118000
سفاله نامرغوب1399/11/04113600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/04110600
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/05117500
سفاله نامرغوب1399/11/05113100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/05110200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/06117000
سفاله نامرغوب1399/11/06112600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/06109700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/07116500
سفاله نامرغوب1399/11/07112100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/07109200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/08116500
سفاله نامرغوب1399/11/08112100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/08109200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/09117000
سفاله نامرغوب1399/11/09112600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/09109700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/11117000
سفاله نامرغوب1399/11/11112600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/11109700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/12117000
سفاله نامرغوب1399/11/12112600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/12109700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/13117000
سفاله نامرغوب1399/11/13112600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/13109700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/14116500
سفاله نامرغوب1399/11/14112100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/14109200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/15116500
سفاله نامرغوب1399/11/15112100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/15109200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/16116500
سفاله نامرغوب1399/11/16112100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/16109200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/18117000
سفاله نامرغوب1399/11/18112600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/18109700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/19117000
سفاله نامرغوب1399/11/19112600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/19109700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/20117500
سفاله نامرغوب1399/11/20113100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/20110200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/21118500
سفاله نامرغوب1399/11/21114100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/21111100
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/23119000
سفاله نامرغوب1399/11/23114500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/23111600
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/25121500
سفاله نامرغوب1399/11/25116900
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/25113900
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/26123000
سفاله نامرغوب1399/11/26118400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/26115300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/27125000
سفاله نامرغوب1399/11/27120000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/27117200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/28125000
سفاله نامرغوب1399/11/28120000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/28117200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/29125500
سفاله نامرغوب1399/11/29120800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/29117700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/11/30126500
سفاله نامرغوب1399/11/30121800
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/11/30118600
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/02129000
سفاله نامرغوب1399/12/02124200
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/02120900
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/03129500
سفاله نامرغوب1399/12/03124600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/03121400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/04131500
سفاله نامرغوب1399/12/04126600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/04123300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/05132500
سفاله نامرغوب1399/12/05127500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/05124200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/06133500
سفاله نامرغوب1399/12/06128500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/06125200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/09133500
سفاله نامرغوب1399/12/09128500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/09125200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/10134000
سفاله نامرغوب1399/12/10129000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/10125600
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/11134000
سفاله نامرغوب1399/12/11129000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/11125600
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/12133500
سفاله نامرغوب1399/12/12128500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/12125200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/13134000
سفاله نامرغوب1399/12/13129000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/13125600
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/14133500
سفاله نامرغوب1399/12/14128500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/14125200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/16133500
سفاله نامرغوب1399/12/16128500
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/16125200
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/17133000
سفاله نامرغوب1399/12/17128000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/17124700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/18133000
سفاله نامرغوب1399/12/18128000
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/18124700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/19132000
سفاله نامرغوب1399/12/19127400
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/19123800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/20131500
سفاله نامرغوب1399/12/20126600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/20123300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/23131500
سفاله نامرغوب1399/12/23126600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/23123300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/24131500
سفاله نامرغوب1399/12/24126600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/24123300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/25132000
سفاله نامرغوب1399/12/25127100
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/25123800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/26130500
سفاله نامرغوب1399/12/26125600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/26122300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1399/12/27130500
سفاله نامرغوب1399/12/27125600
سفاله نامرغوب نوع دوم1399/12/27122300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/01/21130500
سفاله نامرغوب1400/01/21125600
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/01/21122300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/01/22130500
سفاله نامرغوب1400/01/22125600
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/01/22122300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/01/23130500
سفاله نامرغوب1400/01/23125600
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/01/23122300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/01/25129500
سفاله نامرغوب1400/01/25124600
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/01/28131500
سفاله نامرغوب1400/01/28126600
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/01/28123300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/01/29131500
سفاله نامرغوب1400/01/29126600
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/01/29123300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/01/30131500
سفاله نامرغوب1400/01/30126000
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/01/30123300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/01/31131500
سفاله نامرغوب1400/01/31126600
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/01/31123300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/01131000
سفاله نامرغوب1400/02/01126100
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/01122800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/04132000
سفاله نامرغوب1400/02/04127100
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/04123800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/05132000
سفاله نامرغوب1400/02/05127100
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/05123800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/06133000
سفاله نامرغوب1400/02/06128000
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/06124700
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/06124700
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/07135500
سفاله نامرغوب1400/02/07130400
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/07127000
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/01/25121400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/08137000
سفاله نامرغوب1400/02/08131900
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/08128400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/09138000
سفاله نامرغوب1400/02/09132800
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/09129400
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/09129400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/11139500
سفاله نامرغوب1400/02/11134300
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/11130800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/12139500
سفاله نامرغوب1400/02/12134300
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/12130800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/13138500
سفاله نامرغوب1400/02/13133300
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/13129800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/15138000
سفاله نامرغوب1400/02/15132800
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/15129400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/16136000
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/16127500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/18139500
سفاله نامرغوب1400/02/18134300
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/18130800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/19139000
سفاله نامرغوب1400/02/19133800
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/19130300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/20139500
سفاله نامرغوب1400/02/20134300
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/20130800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/21140000
سفاله نامرغوب1400/02/21134800
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/21131300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/22139500
سفاله نامرغوب1400/02/22134300
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/22130800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/25139000
سفاله نامرغوب1400/02/25133800
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/25130300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/26139000
سفاله نامرغوب1400/02/26133800
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/26130300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/27139500
سفاله نامرغوب1400/02/27134300
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/27130800
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/28139000
سفاله نامرغوب1400/02/28133800
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/28130300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/29139000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/29139000
سفاله نامرغوب1400/02/29133800
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/29130300
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/02/30138000
سفاله نامرغوب1400/02/30132800
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/02/30129400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/01137000
سفاله نامرغوب1400/03/01131900
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/01128400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/02135500
سفاله نامرغوب1400/03/02130400
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/02127000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/03135500
سفاله نامرغوب1400/03/03130400
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/03127000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/04135500
سفاله نامرغوب1400/03/04130400
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/04127000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/05135500
سفاله نامرغوب1400/03/05130400
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/05127000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/06134500
سفاله نامرغوب1400/03/06129500
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/06126100
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/08135500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/11136000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/08135500
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/08127000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/09137000
سفاله نامرغوب1400/03/09131900
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/09128400
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/10136500
سفاله نامرغوب1400/03/10131400
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/10128000
سفاله نامرغوب1400/03/11130900
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/11127500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/12136500
سفاله نامرغوب1400/03/12131400
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/12128000
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/13136000
سفاله نامرغوب1400/03/13130900
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/13127500
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/17134500
سفاله نامرغوب1400/03/17129500
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/17126100
سفاله 58 درصد خشک درجه یک1400/03/18135000
سفاله نامرغوب1400/03/18129900
سفاله نامرغوب نوع دوم1400/03/18126600

تمامی حقوق برای وبسایت انجمن محفوظ میباشد