معدن سرب و روی انگوران

ذخایر انگوران رو به اتمام است

/post-36

طبق اظهارات مسعود اجاقلو، مدیر عامل شرکت روی گداز زنجان، توان معدنی انگوران پایین آمده است و این معدن نمی‌تواند پاسخگوی همه حجم مورد نیاز تولیدکنندگان باشد.