مصرف کنندگان برنج در ماقبل تاریخ

در دوران ماقبل تاریخ کدام طبقه از جامعه از برنج استفاده می‌کردند؟!

/post-100

در این مقاله به بررسی پاسخ این سوال رازآلود که کدام طبقه از جامعه در دوران ماقبل تاریخ از برنج استفاده می‌کردند، می‌پردازیم.