قدمت برنج

قدمت برنج به اندازه قدمت مس

/post-93

نگاهی به کاربرد و تاریخچه برنج در ادوار و ملل مختلف باستانی