شرکت فراوران ذوب سلفچگان

معضل واحدهای تولیدکننده شمش سرب

/post-25

چالش پیش روی واحدهای تولیدکننده شمش سرب از نگاه مدیرعامل شرکت فراوران ذوب سلفچگان.