سفاله

از چه ضایعاتی برای تولید مقاطع برنجی استفاده می‌شود؟

/post-101

در این مقاله به بررسی سه مهم، اعم از نوع ضایعات مورد استفاده برای تولید مقاطع برنجی، ضایعات نامناست برای این فرآیند و همچنین معرفی منبع تامین‌کننده ضایعات مورد نیاز این صنف، می‌پردازیم.