توسعه ذخایر قابل استخراج سرب و روی انگوران

توسعه ذخاير قابل‌ استخراج مجتمع سرب و روی انگوران

/post-40

با توجه به محدوديت ذخاير فعلی معدن سرب و روی انگوران، اجرای طرح‌های اکتشافی در زمينه توسعه ذخاير قابل‌ استخراج اين معدن، در دستور کار قرار گرفته است.