تبر مسی اوتسی

آغاز عصر برنز

/post-89

با توجه به شواهد و مدارک یافت شده، انسان‌های اولیه کشف کرده بودند که اگر مقداری قلع به مس اضافه کنند، برنز ساخته می‌شود.