آلیاژ برنز

آلیاژ برنج قلب تعاملات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

/post-95

آیا می‌دانید که آلیاژ برنج در گذشته، قلب تعاملات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بوده است؟ آیا می‌دانید چرا در بین گذشتگان، آلیاژ برنج بر آلیاژ برنز ارجحیت داشته است؟