آلیاژهای حاوی روی

ظهور آلیاژهای مختلف در عصر برنز

/post-90

در عصر برنز، آلیاژهای حاوی روی، آلیاژهای مشابه مفرغ‌های امروزی و برنج، در حال ظهور بودند و تولید معادن در این عصر، رکوردهای قابل توجهی داشته است.