عنصر مس، بیست و چهارمین عنصر فراوان در پوسته زمین است و فراوانی آن در پوسته زمین برابر با 0/01 درصد می‌باشد. این عنصر از مهمترین عناصر فلزي غیرآهنی بوده و به علت ویژگی‌هاي خاص، از جمله هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، شکل پذیري، چکش خواري و مقاومت بالا در برابر خوردگی، بعد از آهن و آلومینیوم سومین فلز پرمصرف در صنعت امروزي محسوب می‌گردد. مهمترین کانسارهاي این فلز شامل کانسارهاي پروفیري، ماگمانی، کانسارهاي بـا سـنگ میزبان رسوبی، کانسارهاي نوع ماسیوسولفاید و نوع اسکارن می‌باشد. کشور ایران، بـه دلیل وضعیت زمین‌شناسی خاص، از ذخایر فراوان مس از جمله در امتداد کمـربنـد آتشفشـانی شمال غرب جنوب شرق برخوردار می‌باشد. عمده ذخایر ایران از نوع پورفیري و رگه‌اي است. ذخایر قطعی مس کشور حدود 2 میلیارد تن برآورد شده اسـت کـه بـا مـد نظـر قراردادن عیار محتواي مس در این ذخایر، مس محتواي موجود به حدود 18 میلیون تن می‌رسد، که در مقیاس جهانی حدود 4 درصد ذخایر مس جهان را شامل می‌شود.

در آخرین آمارها، برآورد شده است که 39 معدن مس در کشور وجود دارد که وضعیتشان بدین شرح است:

استان کرمان 14 معدن، استان زنجان 5 معدن، استان آذربایجان‌شرقی 4 معدن، استان قزوین 1 معدن، استان سمنان 1 معدن، استان خراسان رضوي 3 معدن، استان خراسان جنـوبی 1 معدن، استان یـزد 1 معدن، استان قم 1 معدن، استان مرکزي 1 معدن، استان فارس 1 معدن، استان سیستان و بلوچستان 1 معدن و استان تهران 1 معدن.

 خاطر نشان می‌کنیم، 17 معدن از معادن فوق الذکر در کشور فعـال هستند.

بزرگترین معادن بزرگ فعال ایران عبارتند از:

معدن مس سرچشمه با ذخیره قطعی 826 میلیون تن، مس سونگون 440 میلیون تن، مس میدوك 144میلیون تن.

لازم به ذکر است، معدن مس سرچشمه، بزرگترین معدن مس کشور بوده و ذخیره قطعی آن در گزارشات و آمارهای مختلف، 826 میلیون تـن تـا 1.2 میلیارد تن، تخمین خورده است. ایـن کانسـار از نوع معادن مس-مولیبدن پورفیري می‌باشد. عنصـر طلا نیز بعنوان یک محصول فرعی (By-Product) از این معدن بدست می‌آید. میانگین واقعی عناصر معدن مس سرچشمه بدین شرح است:

 مس 69/0 درصد، مولیبدن 04/0 درصد، طلا و نقره بترتیب 06/0 و 14/1 گرم در تن گزارش گردیده است.