اساسنامه

«اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان مقاطع برنجی»

فصل یکم

ماده1- هدف:

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

ماده 2- نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:

نام : انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان مقاطع برنجی که در این اساسنامه به اختصار « انجمن صنفی» نامیده می شود .

حوزه فعالیت انجمن صنفی : حوزه جغرافیایی سراسر کشور و محل استقرار دفتر مرکزی آن در استان تهران- شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا ، بلوار سعدی ، خیابان گلستان ، خیابان 1/3 پلاک 1604 می باشد .

تبصره - هیات مدیره میتواند هر زمان که ایجاب نماید ، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع اعضا - از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد -  به طور کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید .

ماده3- وظایف اساسی و عام انجمن صنفی:

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن

2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویتها

3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیت ها

4- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال نوآوری تکنولوژیک

5- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی ، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت

6- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار

7- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط

8- دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه

9- همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر

10- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن

11- خرید ، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارب و جلب نفع نباشد

12- پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربط با رعایت مقررات قانونی

13- همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد

14- قبول مسوولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها

15- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور 

16- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های کارگری 

ماده 4-وظایف اختصاصی انجمن صنفی :

1- راه اندازی واحد مشاوره درخصوص واردات و صادرات جهت ارائه مشاوره به اعضا

2- انتشار نشریه تخصصی با رعایت مقررات قانونی مربوطه

3- راه اندازی سایت اینترنتی جهت ارائه اطلاعات و مشاوره به اعضا و ایجد هماهنگی های لازم فی مابین با رعایت مقررات مربوط


فصل دوم

شرایط عضویت ، تعلیق ، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده 5-شرایط عضویت :

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

1- تابعیت ایران

2- شاغل در حرفه یا صنعت تولید مقاطع برنجی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل پروانه بهره برداری ، گواهی فعالیت صنعتی یا گواهی کسب صنفی

3- ارائه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قانون کار

4- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

5- پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب

تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره 2- شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت توسط هیات مدیره و یا تعلیق عضویت اعضا توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره 3- در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن های صنفی را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده6- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه ( با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی)

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن ( با اعلام هیات مدیره انجمن صنفی)

3- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 5 این اساسنامه

4- آرای قطعی صادره موثر از سوی مراجع قضایی کشور

5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه

تبصره - در موارد بندهای 1 و 2 عضویت مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی، حق رای نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالی انجمن صنفی:

الف- ورودیه برای هر عضو که فقط برای یک بار دریافت می گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می گردد.

ب- حق عضویت سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می گردد.

ج- کمک های مالی داوطلبانه در حد توانایی و به اختیار کمک دهنده.

تبصره - انجمن صنفی دارای حداقل 3 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی و دفتر صورتجلسه هیات مدیره می باشد.

ماده 8 - کلیه اعضا باید با توجه به ماده 7 حق عضویت خود را مرتبا به خزانه دار پرداخت و یا حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند.

تبصره 1 - دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای رییس هیات مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2 - مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود، قابل استرداد نیست.

تبصره 3 - هیات مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده 9 - چنانچه هریک از اعضا در مدت حداکثر 3 ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف خزانه دار  به وی اخطار کتبی داده می شود. چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویت هیات مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

تبصره - تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیات مدیره خواهد بود.


فصل سوم

ارگان انجمن صنفی

ماده 10 - ارگان انجمن صنفی عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیات مدیره

3- بازرس

الف - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 11 - مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی، به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره 1 - برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، هیات مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضا به وسیله روزنامه کثیرالانتشار که در آن ، روز ، ساعت ، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ؛ اقدام نماید . بدیهی است از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .

تبصره 2 - دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و درصورت استنکاف هیات مدیره ، بازرس می تواند راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید . همچنین در صورت خودداری بازرس ، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .

تبصره 3 - دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز پیش از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند .

تبصره 4 - اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرس و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید ؛ بطور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد .

تبصره 5 - هر یک از اعضای مجمع عمومی فقط می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را برعهده گیرد.

ماده 12 - مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره  1 - مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک چهارم اعضا بطور فوق العاده تشکیل می گردد . این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز ، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره 2 - تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل ، با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هیات مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13-وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی .

2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی .

3- دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .

4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد .

5- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیات مدیره تایید نشده باشد .

6- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه ، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند (موضوع ماده 6 اساسنامه) .

7- تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا .

8- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و سایر مراکز مرتبط .

9- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی .

10- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن .

ماده 14 - مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم ، با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از : 

1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

2- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تصفیه .

تبصره - پیشنهاد در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه ، باید به طور مشخص و کتبا حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع کلیه اعضا و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسانده شود.

ماده 16 - پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره ، بلافاصله هیات رییسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رییس ، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رای اکثریت اعضا انتخاب و اداره جلسه بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیات مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند .

تبصره 1- اعضای هیات رییسه و نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیات مدیره و بازرسان باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از 20 عضو باشد ) .

تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی ، آن را به اعضای حاضر برسانند .

تبصره 3- هیات رییسه و نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه نیابد ، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ؛ معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصای لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال منرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .

ماده 17 - چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات کتبا اعتراض نمایند ، هیات رییسه و نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصا معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره- چنانچه اعتراض رسیده وارد باشد ، هیات رییسه و نظارت ، ابطال مجمع عمومی یا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید آن اقدام خواهد شد .

ب- هیات مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 18 - هیات مدیره دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط ، با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ، برای مدت دو سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای تنها سه دوره درصورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

ماده 19 - هیات مدیره مکلف است ، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک رییس ، یک نایب رییس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور ( خزانه دار و رییس هیات مدیره ممهور به مهر انجمن صنفی ) را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .

ماده 20 - جلسات عادی هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا (حداقل سه نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت ، بنا به دعوت رییس ، نایب رییس یا 3/1 اعضای هیات مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1 - برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره تعیین خواهد شد .

تبصره 2 - خدمات هیات مدیره افتخاری است ، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

تبصره 3 - غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب ، بدون ارایه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیات مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد . تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیات مدیره خواهد بود .

ماده 21 - هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن ، به نام انجمن و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن ، در بانک یا بانک های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز نماید .

ماده 22 - کلیه مکاتبات اداری و اوراق عاری انجمن با امضا رییس هیات مدیره یا دبیر ، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضا مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود .

ماده 23 - در صورت استعفا ، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .

تبصره 1 - مادامی که اکثریت اعضای هیات مدیره ، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می گردد.

تبصره 2 - در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیات مدیره ، انتخابات هیات مدیره باید تجدید گردد . حداکثر ظرف 2 ماه بازرس نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهد. یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند . به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ، بازرس مکلف است انحلال انجمن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند .

تبصره 3 - در صورت استعفا یا سلب عضویت هر کدام از اعضای هیات مدیره یا بازرس که منجر به تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرس شود ، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی تواند کاندیدا شود .

ماده 24 - هیات مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی ، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره - هیات مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیات مدیره جدید ، مسوول حفظ کلیه دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواد بود .

ماده 25 - سایر وظایف و اختیارات هیات مدیره :

1-تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی- عضویت و صورتجلسات هیات مدیره).

2-اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .

3- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی .

4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .

5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیات مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی .

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی .

7- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذی صلاح برای موارد خاص و معین .

8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

9- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا .

10- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی ، حقوقی ، قضایی ، دستگاه های دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه .

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی .

12- تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .

13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی .

14- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی ، کمیته امور حقوقی ، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .

15- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون های مذکور .

ماده 26- وظایف رییس هیات مدیره:

1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیات مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پیگیری آن .

4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان ، مشاوران ، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویت هیات مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد .

5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

6- امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی .

7- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد .

تبصره 1 - قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری می باشد ، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود .

تبصره 2 - در غیاب رییس هیات مدیره ، نایب رییس انجام وظایف بندهای 1 و 2 و 3 را به عهده خواهد داشت .

ماده 27 - هیات مدیره نسبت به استخدام دبیر از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج از آن اقدام می نماید . با پایان اعتبار هیات مدیره ، رابطه استخدامی دبیر با انجمن صنفی نیز ملغی می شود .

تبصره- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت دبیر انجمن و زیر نظر هیات مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیات مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیات مدیره یا دبیر و تصویب هیات مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده 28- وظایف و اختیارات دبیر :

دبیر در صورت تفویض از طرف هیات مدیره ، دارای وظایف به شرح ذیل خواهد بود :

1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی .

2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی .

3- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار .

4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی .

5- تهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی» با نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی .

7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی .

8- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیات مدیره و بازرس .

9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط .

10- انجام سایر اموری که به نحوی از انحا با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .

تبصره -کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر در برابر هیات مدیره مسوول هستند .

ماده 29-وظایف و اختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

1- امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیات مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .

2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن صنفی .

3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط .

4- امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رییس هیات مدیره یا  دبیر .

5- نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی .

6- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی .

7- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی

تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیات مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد .

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس ، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی ، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد .

ج - بازرس ، حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده 30- بازرس انجمن صنفی ، متشکل از یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب تنها برای سه دوره مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است .

تبصره - در صورت استعفا ، فوت از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهد بود .

ماده 31- وظایف و اختیارات بازرس :

1- نظارت بر کلیه اقدامات هیات مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .

2- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه ای انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی .

3- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد) .

4- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

6- شرکت در جلسات هیات مدیره(در صورت لزوم) ، بدون داشتن حق رای .

تبصره - بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند . همچنین بازرس ملزم می باشد خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی (گزارش سالانه) ، یا وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارایه نماید .


فصل چهارم

سایر مقررات

ماده 32-کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرس باید دارای شرایط زیر باشند :

1- تابعیت جمهوری اسلامی . 

2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

3- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی .

4- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر .

5- عدم اشتهار به فساد اخلاق .

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

تبصره - کاندیداهای هیات مدیره و بازرس بایستی از اعضای حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی عضو باشند .

ماده 33- در اجرای ماده 18 آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضا ، هر دوره حداقل 5 درصد عضویت دریافتنی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده 34-درصورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرس و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید . در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

ماده 35- مسوولان انجمن صنفی ، مکلفند هر نوع مدرک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن ، در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .

ماده 36- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

1- در صورت تصویب مجمع فوق العاده .

2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات آن .

3- در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی کشور .

تبصره 1- انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود .

تبصره 2- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیات تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته بازرس رییس هیات مدیره با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند شد . در صورت عدم وجود ، حداکثر ظرف دو هفته باید هیات تصفیه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردد .

ماده 37- چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛ بازرس نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهد . پس از اخطار بازرس ، یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس مکلف است انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و درصورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذی ربط اعلام نمایند .

ماده 38- هیات تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده ، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی شامل اموال منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده ، دارایی انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حساب های بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی ها ، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی درصورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضا قرار دهند و در صورت عدم وجود به هیات تسویه واگذار شود.

ماده 39 - هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد .

ماده 40 - هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قایل اجراست .

ماده 41 - مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و 42 تبصره در تاریخ 8/7/93 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس مورخ 8/7/93 انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان مقاطع برنجی رسید.